Писмен въпрос E-5207/07, зададен от Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) на Комисията. Борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация