Писмен въпрос E-0753/07 зададен от Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) на Съвета. Защита на данните в рамките на системата за разплащания TARGET2