PROPCELEX Решение на Комисията от 26 октомври 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Директива 93/25/ЕИО на Съвета по отношение на статистическите изследвания на поголовието и производството в овцевъдството и козевъдството (нотифицирано под номер C(2004) 4092)Текст от значение за ЕИП.