90/31/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 1990 που χορηγεί παρέκκλιση στη Γαλλία και καθορίζει τις ισοδύναμες συνθήκες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την κοπή νωπού κρέατος