Sklep Skupnega odbora EGP št. 68/1999 z dne 28. maja 1999, o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP