TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 12 септември 2007 г. # Philip Morris Products SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на кутия за цигари - Отказ да се регистрира марката - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-140/06. Philip Morris Products/OHMI (forme d'un paquet de cigarettes)