Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/291, 28. veebruar 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (EMPs kohaldatav tekst)