Решение на Комисията от 28/07/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5248 - CARLYLE / DE LA RUE CASH SYSTEMS BUSINESS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)