Писмен въпрос E-003313/11 Matteo Salvini (EFD) до Комисията. Липидни медиатори и сърдечносъдови заболявания