Окончателен доклад на служителя по изслушването по производството по дело COMP/F-1/38.338 — Метални галантерийни стоки игли (съгласно член 15 от Решение 2001/462/EO, EOBC на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21 )