Писмен въпрос E-1407/09, зададен от Daniel Caspary (PPE-DE) на Комисията. Оценка на заявленията във връзка със Седмата рамкова програма за научни изследвания