Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6303 — Antin Infrastructure Partners FCPR/RREEF Pan European Infrastructure Fund LP/Andasol-1 Central Thermosolar Uno, SA AND Andasol-2 Central Thermosolar, Dos SA) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП