2009/358/ЕО: Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно хармонизирането и редовното предоставяне на информацията и на въпросника, посочени в член 22, параграф 1, буква а) и член 18 от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3011)