Трафик на хора ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))#P7_TC1-COD(2010)0065 Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 декември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета