Директива 2005/30/ЕО на Комисията от 22 април 2005 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директиви 97/24/ЕО и 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства (текст от значение за ЕИП)