Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2009 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2005/60/ЕО - Изпиране на пари и финансиране на тероризма - Липса на транспониране в предвидения срок. # Дело C-6/09. TITJUR Комисия/Белгия