Доклад на независимия одитор относно отчетите на Сметната палата за финансовата 2007 година