Писмен въпрос E-7594/10 Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията. „Посейкан“ (програма от възможности, които са специфични за отдалечеността и изолираността на Канарските острови)