Писмен въпрос E-010594/11 Miloslav Ransdorf (GUE/NGL) до Комисията. Злоупотреба с господстващо положение на енергийния пазар