Писмен въпрос E-000894/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“