Официален вестник на Европейския съюз, C 275, 16 ноември 2007г