Бяла книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност {SEC(2008) 404 SEC (2008) 405 SEC (2008) 406}