ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и Съвета напредък по събирането на на допълнителната такса, дължима от млекопроизводителите за периода от 1995—1996 г. до 2001—2002 г.(съгласно член 3 от Решение 2003/530/EО на Съвета)