Решение на Съда (голям състав) от 22 ноември 2005 г. Решение на Съда (голям състав) от 22 ноември 2005 г.#Werner Mangold срещу Rüdiger Helm.#Искане за преюдициално заключение: Arbeitsgericht München - Германия.#Директива 1999/70/ЕО - Директива 2000/78/ЕО - Член 6.#Дело C-144/04.