Директива 2007/54/ЕО на Комисията от 29 август 2007 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III от нея (Текст от значение за ЕИП )