Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/87 av den 22 januari 2016 om tillbakadragande från marknaden av befintliga produkter från MON 863 (MON-ØØ863-5) och om upphävande av besluten 2010/139/EU, 2010/140/EU och 2010/141/EU avseende godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) och MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2016) 204] (Text av betydelse för EES)