Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/87 оd 22. siječnja 2016. o povlačenju s tržišta postojećih proizvoda dobivenih od MON 863 (MON-ØØ863-5) i o stavljanju izvan snage odluka 2010/139/EU, 2010/140/EU i 2010/141/EU o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON863 × MON810 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6), MON863 × MON810 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6) i MON863 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 204) (Tekst značajan za EGP)