Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/87 ze dne 22. ledna 2016 o stažení stávajících produktů získaných z MON 863 (MON-ØØ863-5) z trhu a o zrušení rozhodnutí 2010/139/EU, 2010/140/EU a 2010/141/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) a MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2016) 204) (Text s významem pro EHP)