Решение за изпълнение (ЕС) 2016/87 на Комисията от 22 януари 2016 година относно изтеглянето от пазара на съществуващите продукти, получени от MON 863 (MON-ØØ863-5), и за отмяна на решения 2010/139/ЕС, 2010/140/ЕС, 2010/141/ЕС за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) и MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 204) (Текст от значение за ЕИП)