Писмен въпрос E-1349/05, зададен от John Bowis (PPE-DE) на Комисията. Compensation for sugar-producing. low-income countries