Решение на Комисията от 30 юни 1998 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури, произхождащи от Танзания (нотифицирано под номер С(1998) 1855) (текст от значение за ЕИП)$