Праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменени с Регламент (ЕС) № 1251/2011 на Комисията, изразени в националните валути на държавите от ЕАСТ