Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1405 на Комисията от 22 август 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 5466) (Текст от значение за ЕИП) C/2016/5466