Решение на Комисията от 21/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8057 - CINVEN / CPPIB / HOTELBEDS GROUP) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)