Директива 2002/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 година относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността (текст от значение за ЕИП)