Съобщение на Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Промяна от страна на Италия на задълженията за обществена услуга по отношение на следните планирани въздушни линии: Пантелерия — Палермо, Лампедуза — Палермо, Лампедуза — Катания, Лампедуза — Рим и Пантелерия — Рим (Текст от значение за ЕИП)