Писмен въпрос E-4557/09, зададен от Charles Tannock (ECR) на Комисията. Делегацията на Европейската комисия в Исландия