PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1808/2006 на Комисията от 7 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1615/2000 за дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Непал по отношение на износа на определени текстилни продукти за Общността