Решение на Комисията от 23/02/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7813 - SANOFI / GOOGLE / DMI JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)