Komission asetus (EY) N:o 1875/97, annettu 26 päivänä syyskuuta 1997, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä