Решение на Комисията от 01/03/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7938 - CATTERTON / L COMPANIES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)