Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 109/2003 от 26 септември 2003 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за създаването на ЕИП$