/* */

Решение на Комисията от 17/03/2006 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4131 - BAIN / TEXAS INSTRUMENTS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)