2007/841/ЕО: Решение на Комисията от 13 септември 2007 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/E-2/39.141 — Fiat) (нотифицирано под номер C(2007) 4274)