Писмен въпрос E-2789/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Информация относно използването на средствата по програма Интелигентна енергия — Европа от община Мадзарино