Дело T-693/14: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — Hamr - Sport/Комисия (Държавни помощи — Спортни съоръжения, доставени от организации с нестопанска цел — Оперативни или инвестицонни субсидии, които имат за цел да се предостави възможност за изграждане, експлоатация, поддръжка, възстановяване или развитие на спортни съоръжения с нестопанска цел — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Жалба за отмяна — Лично засягане — Понятие за заинтересована страна — Допустимост — Липса на засягане по неблагоприятен начин на условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес — Липса на съмнения, обосноваващи започването на официалната процедура по разследване)