Постановление № 262 от 29 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2004 г.