Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2003 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz niektórych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, objętych dyrektywą Rady 92/118/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4181) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2003/812/WE)