Решение на Съда (втори състав) от 16 февруари 2006 г.#Carmen Sarkatzis Herrero срещу Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud).#Искане за преюдициално заключение: Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid - Испания.#Директива 76/207/ЕИО - Равно третиране на мъжете и жените.#Дело C-294/04. Решение на Съда (втори състав) от 16 февруари 2006 г.