СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно проекта за решение на Съвета за изменение на устава на Икономическия и финансов комитет